Reglement Klachtencommissie

Print


Artikel 1: Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.     NAOG: Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde (Cyriax)®.
b.     Secretaris: De medewerker van de NAOG die is aangesteld als secretaris van de Klachtencommissie.
c.     Klager: Degene die een klacht kenbaar maakt met het oogmerk de Klachtencommissie van de NAOG een oordeel over de gegrondheid daarvan te doen uitspreken.
d.     Klacht: Een op schrift gestelde uiting van ongenoegen over het door de NAOG verzorgde onderwijs of een daarmee verband houdende procedure, gebeurtenis of faciliteit waarvoor de NAOG verantwoordelijk is, c.q. waarop een medewerker van de NAOG aanspreekbaar is.
e.     Voorzitter: de voorzitter van de Klachtencommissie van de NAOG.
f.      Reglement: Het Reglement Klachtencommissie Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde (Cyriax)®.
 
 Artikel 2: Samenstelling Klachtencommissie
 1.     De Klachtencommissie bestaat uit drie leden:
a.     de heer M.W. van Essen, arts
b.     de heer R.J.F.P der Kinderen, fysiotherapeut
c.     de heer Mr. G. de Bruijn, jurist (voorzitter)
2.     De Klachtencommissie wordt bijgestaan door een secretaris.
 
Artikel 3: Geheimhouding
1.     De leden van de Klachtencommissie zijn gehouden vertrouwelijkheid te bewaren met betrekking tot hetgeen hen in die hoedanigheid bekend wordt. Deze verplichting duurt voort na beëindiging van hun functioneren als lid.
 
Artikel 4: Ontvankelijkheid
1.     Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend.
2.     Een klacht dient geadresseerd te worden aan het secretariaat van de NAOG.
3.     De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt 6 weken.
4.     De termijn voor het indienen van een klacht vangt aan met ingang van de dag na die waarop het voorval waarop de klacht betrekking heeft, heeft plaatsgevonden.
5.     De klachtencommissie neemt alleen verzoeken in behandeling nadat klager en diegene tegen wie de klacht zich richt c.q. de medewerker van de NAOG onder wiens verantwoordelijkheid het voorval plaatsvond, in onderling overleg geen overeenstemming hebben kunnen bereiken.
 
Artikel 5: Voorbereiding en behandeling door de Klachtencommissie
1.     De secretaris bevestigt binnen drie weken na ontvangst aan klager dat de klacht is ontvangen. De secretaris informeert de klager over de verdere procedure.
2.     Indien de klacht direct of indirect betrekking heeft op een lid van de Klachtencommissie neemt dit lid niet deel aan de behandeling van de klacht.
3.     De secretaris zendt de klacht aan de betrokkene(n) met het verzoek binnen drie weken schriftelijk een reactie te geven.
4.     De behandeling van de klacht door de klachtencommissie vindt mondeling plaats.
5.     De Klachtencommissie bepaalt een datum voor de mondelinge behandeling, waarbij klager en betrokkene(n) worden gehoord. De mondelinge behandeling ten overstaan van de Klachtencommissie heeft een besloten karakter.
6.     De voorzitter heeft de leiding over de zitting en bepaalt de orde.
7.     Klager en betrokkene(n) worden voor de mondelinge behandeling in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de stukken die het dossier van de Klachtencommissie vormen.
8.     De Klachtencommissie kan besluiten van een mondelinge behandeling af te zien indien naar haar oordeel een geval als bedoeld in art. 7 lid 1 Reglement aan de orde is.
9.     De voorzitter sluit de mondelinge behandeling onder opgave van de termijn waarop de Klachtencommissie verwacht tot een oordeel te komen.
 
Artikel 6: Termijn van behandeling
1.     De Klachtencommissie dient binnen 4 weken na bevestiging van ontvangst van een klacht door de secretaris uitspraak te doen.
2.     Deze termijn kan telkens schriftelijk verlengd worden met 4 weken. De secretaris stelt de klager en betrokkene(n) hiervan schriftelijk op de hoogte onder opgave van redenen en met vermelding van de termijn waarop de Klachtencommissie naar verwachting tot een uitspraak zal komen.
 
Artikel 7: Beoordeling
1.     De klachtencommissie verklaart zich onbevoegd, althans de klacht niet-ontvankelijk, althans ongegrond, indien:
a.     De klacht betrekking heeft op een persoon of gebeurtenis waarover zij niet bevoegd is te oordelen;
b.     De klacht wordt ingediend door een daartoe niet bevoegde;
c.     De klacht reeds eerder door de Klachtencommissie is beoordeeld en er geen feiten of omstandigheden zijn aangedragen die een nieuwe behandeling van de klacht rechtvaardigen;
d.     De klacht onbegrijpelijk, althans innerlijk tegenstrijdig of kennelijk ongegrond is;
e.     De klager, alvorens een klacht in te dienen, niet in overleg is getreden met diegene tegen wie de klacht zich richt c.q. de medewerker van de NAOG onder wiens verantwoordelijkheid het voorval plaatsvond naar aanleiding waarvan de klacht is geformuleerd.
f.      De termijn voor het indienen van een klacht als bedoeld in art. 4 lid 3 van het Reglement is overschreden.
2.     De Klachtencommissie spreekt zich uit over het al dan niet gegrond zijn van de aan haar voorgelegde klachten. De klachtencommissie doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid. Het oordeel van de Klachtencommissie kan vergezeld gaan met aanbevelingen aan de directie van de NAOG.
3.     Het oordeel van de Klachtencommissie is bindend voor de directie van de NAOG.
4.     Het oordeel van de Klachtencommissie wordt op schrift gesteld onder vermelding van de gronden waarop het rust. Het oordeel van de Klachtencommissie wordt door of namens de voorzitter ondertekend.
5.     Het oordeel van de Klachtencommissie wordt toegezonden aan de klager, betrokkene(n) en aan de directie van de NAOG.

Artikel 8: Beroepsmogelijkheid                                                                                                                                                                                                                                                     In voorkomende gevallen waarin Klager en de klachtencommissie NAOG het oneens zijn met de uitkomst van de klachtencommissie bestaat de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen genoemde uitspraak. De beroepsprocedure zal dienen voor de Rechtbank Zutphen.  De beroepsuitspraak is voor beide partijen bindend.  Bepalingen c.q. consequenties voortvloeiende uit de beroepsuitspraak worden binnen een tijdstermijn van vier weken  afgehandeld.                                                                                                                                                                                                                  


Artikel 9: Bewaarplicht
1.     Een klacht wordt schriftelijk geregistreerd en wordt bewaard voor de duur van vijf jaar.
 
Artikel 10: Slotbepalingen
1.     Het reglement wordt vastgesteld door de directie van de NAOG.
2.     De directie van de NAOG ziet toe op naleving van het reglement.
3.     De directie van de NAOG beslist in gevallen waarin het reglement niet voorziet.Theme and site build by exas.nl - © 2016 / 2018 Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde (Cyriax)®Welkom

Gebruikersnaam of E-mail:

Wachtwoord:
[ ]
[ ]
[ ]