Algemene voorwaarden

Print

 1. Toegelaten als kandidaat-cursist worden alleen zij die zijn afgestudeerd als arts, fysiotherapeut of oefentherapeut.
 2. Inschrijving voor de opleiding, of een deel daarvan, kan uitsluitend geschieden door het volledig ingevulde inschrijvingsformulier digitaal of per post op te sturen naar het secretariaat NAOG.
 3. Plaatsing van een cursist geschiedt op volgorde van betaling.
 4. De verschuldigde cursusgelden kunnen in één keer, dan wel in twee termijnen worden voldaan. Indien in één keer wordt betaald dient het cursusgeld voor 1 september van het betreffende cursusjaar te zijn voldaan. Indien in twee termijnen wordt betaald, dient 50% van het verschuldigde bedrag te zijn voldaan voor 1 september en de tweede termijn van 50% voor 1 februari van het desbetreffende cursusjaar.
 5. Annulering dient per aangetekend schrijven te gebeuren. Tot 6 weken voor aanvang van de opleiding kunt u uw aanmelding kosteloos annuleren. Bij annulering 6 tot 3 weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Daarna is het totale bedrag verschuldigd. Geen annuleringskosten zijn verschuldigd indien u zelf voor een plaatsvervang(st)er zorgt. Uiteraard kan dit alleen na overleg met het secretariaat van de NAOG. Het aan de aspirant-cursist te restitueren cursusgeld wordt binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijke annulering overgeboekt naar zijn/ haar rekening.
 6. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 5 heeft de aspirant cursist na inschrijving voor de opleiding een bedenktijd van 14 dagen. In geval de aspirant cursist besluit binnen de genoemde periode van 14 dagen af te zien van deelname aan de opleiding komt de inschrijving te vervallen en zijn geen kosten verschuldigd. In geval de aspirant cursist het verschuldigde cursusgeld geheel of gedeeltelijk heeft voldaan, zal volledige restitutie plaatsvinden.
 7. Indien een cursist zich tijdens een cursusjaar terugtrekt, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van cursusgelden, tenzij de directie NAOG anders besluit. Indien een cursist afziet van deelname voordat de cursus is begonnen, gelden de regels voor annuleren zoals aangegeven in art. 5 en art. 6 van de Algemene Voorwaarden.
 8. De NAOG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de (aspirant) cursist in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de NAOG geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de NAOG niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De NAOG is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichtingen jegens de (aspirant) cursist opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 9. Het is de cursist verboden, delen dan wel onderdelen van de opleiding orthopedische geneeskunde Cyriax®  te kopiëren, te vermenigvuldigen en openbaar te maken, dan wel zelfstandig, dan wel in loondienst, met de verworven kennis een cursus op te zetten voor derden welke gelijksoortig is aan de opleiding orthopedische geneeskunde Cyriax®, een en ander behoudens goedkeuring van de directie Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde (Cyriax)®.
 10. Het is de cursist niet toegestaan theoretische voordrachten en praktijk demonstraties van de docent te filmen of fotograferen of anderszins als beeldvormend of auditief materiaal vast te leggen, tenzij de docent daartoe anders besluit. Overtreding van deze bepaling leidt tot direkte uitsluiting van verdere deelname aan de cursus.
 11. Indien een cursist tijdens het op elkaar uitoefenen van praktische handgrepen c.q. technieken enige vorm van letsel aanbrengt bij een medecursist, is hij/zij daarvoor volledig aansprakelijk.
  Cursisten zijn gehouden aan de door hen afgelegde “Belofte van geheimhouding” in geval persoonlijke gegevens van patiënten ter sprake komen.
 12. Bij geschillen tussen medewerkers van de NAOG en één of meerdere cursisten wordt het geschil in eerste instantie voorgelegd aan de klachtencommissie van de NAOG. Indien de uitspraak van de klachtencommissie voor één of beide partijen niet bevredigend is, en partijen een bindende uitspraak verlangen, zal dat geschil worden beslecht door een bevoegde rechter te Zutphen. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.
 13. De Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde (Cyriax)®  is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade ontstaan voor, tijdens of na de opleiding
 14. Cursisten worden geacht de Algemene Voorwaarden te kennen.


Theme and site build by exas.nl - © 2016 / 2018 Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde (Cyriax)®Welkom

Gebruikersnaam of E-mail:

Wachtwoord:
[ ]
[ ]
[ ]